Klachtenregeling


Uitgangspunten

De Meibloem Budgetbeheer zal zich inspannen de tenuitvoerlegging van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren. Daarbij zal de belangenbehartiging van de betrokkene altijd voorop staan. Van de cliënt wordt verwacht dat deze er zorg voor draagt dat De Meibloem Budgetbeheer (tijdig) over de noodzakelijke stukken en informatie kan beschikken. Mocht één van de betrokken personen of organisaties menen dat zaken niet naar behoren zijn uitgevoerd volgt hieronder een klachtenregeling.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Dienstverlening: de door De Meibloem Budgetbeheer uit te voeren werkzaamheden op het gebied van, budgetbeheer en beschermingsbewind;

Cliënt: de persoon (hij/zij) waarvan een van de medewerk(st)ers van De Meibloem Budgetbeheer optreedt als bewindvoerder of budgetbeheerder.

Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij De Meibloem Budgetbeheer ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van De Meibloem Budgetbeheer.

Artikel 2.

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van De Meibloem Budgetbeheer. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan mits zij een dergelijk persoon daartoe schriftelijk machtigen. Zo nodig is een medewerker de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een klacht.

Klachten

Artikel 3.

De klager dient zich per post of per e-mail te richten tot De Meibloem Budgetbeheer.

Artikel 4.

De klacht zal behandeld worden door een daartoe aangewezen budgetbeheerder van ons kantoor, niet zijnde degene tegen wie de klacht zich richt. Zijn er geen geschikte personen binnen het kantoor, dan wijzt De Meibloem Budgetbeheer een externe persoon aan die de klacht zal behandelen. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.

De klager ontvangt binnen veertien werkdagen een schriftelijke reactie waaruit blijkt dat zijn/haar klacht in behandeling is genomen, door wie die behandeld wordt en op welke termijn hierover nader contact zal volgen. Dit nader contact kan bijvoorbeeld bestaan uit het verifiëren van de klacht, het uitwisselen van informatie omtrent de klacht e.d. bij de klager en/of andere personen of instanties.

Artikel 5.

Indien binnen een maand na de schriftelijke indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager, indien deze een onderbewindgestelde is, door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter. Indien de klager een overeenkomst tot budgetbeheer met De Meibloem Budgetbeheer heeft afgesloten, zal deze door de directie schriftelijk op de hoogte gebracht dat de klacht kan worden voorgelegd aan een door de NMI gecertificeerde mediator conform het regelment van de NMI. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Burgerlijke rechter, mits sprake is van financiële schade.

Artikel 6.

Indien de behandeling via deze interne klachtenregeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd naar het oordeel van de klager kan deze, indien deze een onderbewindgestelde is, zich wenden tot het kantongerecht dat het bewind heeft ingesteld. Indien de klager een overeenkomst tot budgetbeheer met De Meibloem Budgetbeheer heeft afgesloten, kan deze de klacht voorleggen aan een door de NMI gecertificeerde mediator conform het regelment van de NMI. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Burgerlijke rechter, mits sprake is van financiële schade.

Artikel 7.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8.

Alle bij of voor De Meibloem Budgetbeheer werkende personen hebben een schriftelijke verklaring afgegeven aangaande de eigen handelingsbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid. Onderdeel hiervan is de plicht tot geheimhouding van alle ontvangen informatie in het kader van de uitvoering van het bewind. Deze geheimhouding geldt ook met betrekking tot deze klachtenregeling.

Artikel 9.

De directie archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10.

Alle documenten en gemaakte aantekeningen inzake een voorgelegde klacht zullen onderdeel uitmaken van het dossier van rechthebbende. Dit dossier is te allen tijde ter inzage beschikbaar voor rechthebbende.

Slotbepaling

Artikel 11.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2011 en geldt voor onbepaalde tijd.