Overeenkomst Budgetbeheer

1.     De Meibloem Budgetbeheer, gevestigd te Postbus 4, 4650 AA Steenbergen NB, handelsregisternummer 53266129, vertegenwoordigd door mevrouw I. May
hierna te noemen “de budgetbeheerder”


en

2.     naam:              .................................................................................................................
geboren:          .................................................................................................................
wonende te:     .................................................................................................................
BSN:                .................................................................................................................

en (indien van toepassing)

naam:              .................................................................................................................
geboren:          .................................................................................................................
wonende te:     .................................................................................................................
BSN:                .................................................................................................................

burgerlijke staat:

0 alleenstaand

0 geregistreerd partnerschap / gehuwd in gemeenschap van goederen

0 geregistreerd partnerschap / gehuwd op bijzondere (huwelijkse) voorwaarden

0 samenlevingsovereenkomst

0 samenwonend zonder overeenkomst

hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen “de rekeninghouder”


In overweging nemende dat :


-          de rekeninghouder heeft verzocht om beheer van de inkomsten en uitgaven

-          de budgetbeheerder de mogelijkheid biedt om voor de rekeninghouder het
budgetbeheer te verzorgen;

-          de budgetbeheerder bereid is de rekeninghouder bij de ordening van zijn

financiële huishouding behulpzaam te zijn.Verklaren hierbij en zijn overeengekomen dat :

1.     De rekeninghouder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst van zijn

financiële situatie een volledige en juiste opgave aan de budgetbeheerder te

hebben gedaan.

2.     De rekeninghouder geeft volledige openheid van alle zaken ten aanzien van alle

inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen en van het saldo van alle

bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

3.     De rekeninghouder verplicht zich om geen nieuwe schulden en/of andere

financiële verplichtingen aan te gaan die het opgestelde of gewijzigde budgetplan

zouden kunnen frustreren.


4.     De rekeninghouder verplicht zich de budgetbeheerder van wijzigingen in zijn

financiële omstandigheden en persoonlijke omstandigheden direct op eigen

initiatief in kennis te stellen, indien deze wijzigingen van belang zijn voor de

uitvoering van het budgetbeheer onder bijvoeging van de daarop betrekking

hebbende schriftelijke bewijsstukken.

5.     De rekeninghouder machtigt de budgetbeheerder om alle huidige en toekomstige

inkomsten, van welke aard dan ook, namens de rekeninghouder in ontvangst te

nemen en al het nodige ter uitvoering van deze machtiging te verrichten.

6.     De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend

saldo, zodat de budgetbeheerder tot betaling volgens het overeengekomen

budgetplan kan overgaan.

7.     De budgetbeheerder zal niet tot betaling op basis van het budgetplan overgaan,

indien het saldo ontoereikend is om een betaling te verrichten.

8.     De rekeninghouder machtigt hierbij de budgetbeheerder al hetgeen te verrichten

dat voor een goed verloop van het budgetbeheer noodzakelijk is. De

rekeninghouder machtigt de budgetbeheerder tevens om inlichtingen bij

derden in te winnen.

9.     De rekeninghouder heeft gedurende de looptijd van het budgetbeheer te allen

tijde recht op inzage in het verloop daarvan.

10.  De budgetbeheerder verplicht zich om in overleg met de rekeninghouder een

budgetplan op te stellen en dit op basis van de hierin vastgelegde afspraken uit te

voeren. De budgetbeheerder behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om bij een

wijziging van de financiële dan wel persoonlijke omstandigheden van de

rekeninghouder, het budgetplan aan te passen.

11.  De budgetbeheerder kan een vergoeding in rekening brengen voor zijn

werkzaamheden. De vergoeding is afhankelijk van de gekozen vorm van

budgetbeheer. De vastgestelde kosten voor het budgetbeheer en de eventuele kosten voor het aanhouden van de budgetbeheerrekening worden bij voorrang maandelijks ten laste van het saldo gebracht.

12.  De budgetbeheerder is verplicht om op basis van het overeengekomen budgetplan

na het in mindering brengen van de eventuele kosten als bedoeld in artikel 11,

eerst de vaste lasten van de rekeninghouder te voldoen. Het resterende bedrag

wordt periodiek als huishoudgeld aan de rekeninghouder ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de rekeninghouder bij een reguliere bank dan wel op een door de budgetbeheerder ten behoeve van de rekeninghouder te openenrekening.

13.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal 36

maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van deze overeenkomst, met

mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode. Zowel de rekeninghouder als de budgetbeheerder hebben de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, zoals vermeld in artikel 17.Beëindiging:

14.  Deze overeenkomst eindigt op schriftelijk verzoek van de rekeninghouder.

15.  De overeenkomst tot budgetbeheer kan worden beëindigd:

a.     door overlijden van de rekeninghouder;

b.    door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de rekeninghouder

van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie;

c.     door het niet of niet behoorlijk nakomen door de rekeninghouder van een

verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze

overeenkomst tot budgetbeheer en de algemene voorwaarden tot

budgetbeheer;

d.    door onder bewindstelling van de rekeninghouder;

e.     door onder curatelestelling van de rekeninghouder;

f.     door verhuizing van de rekeninghouder naar het buitenland, dan wel

doordat de rekeninghouder Nederland feitelijk heeft verlaten;

g.    door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van de

budgetbeheerder, tenzij de betaling wordt gegarandeerd;

h.     indien de rekeninghouder een strafbaar feit begaat;

i.      indien de financiering van het budgetbeheer niet langer gewaarborgd is;

j.      indien voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid niet van de budgetbeheerder kan worden

gevergd.

16.  Indien de overeenkomst tot budgetbeheer wordt beëindigd, wordt het saldo uiterlijk 1 maand na de datum van beëindiging ter beschikking gesteld aan de rekeninghouder.

17.  De beëindiging van deze overeenkomst kan plaatsvinden met inachtneming

van een opzegtermijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de

maand volgende op de maand waarin de opzegging heeft plaats gevonden,

tenzij partijen anders overeenkomen.

18.  Op deze overeenkomst zijn de “Gedragscode Budgetbeheer” van de Nederlandse

Vereniging voor Volkskrediet en de “Algemene Voorwaarden Budgetbeheer” van

de budgetbeheerder van toepassing. De rekeninghouder bevestigt door

ondertekening van deze overeenkomst en door ondertekening van de Algemene Voorwaarden hiervan kennis te hebben genomen.

19.  In deze overeenkomst kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht door een

nadere schriftelijke overeenkomst tussen de budgetbeheerder en de

rekeninghouder.

20.  De rekeninghouder ontvangt een door de budgetbeheerder ondertekend afschrift

van deze overeenkomst.

21.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden

beslist door de rechter die volgens het gewone recht daartoe bevoegd is.

22.  Overeengekomen vorm van budgetbeheer conform de “Algemene voorwaarden Budgetbeheer”
0 Vaste lasten beheer
0 Uitgebreid budgetbeheer

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

Datum:                   .………………………….

Plaats:                   …………………………..

de budgetbeheerder:                                             de rekeninghouder(s)

…………………………….…….                                                …………………………….…….

…………………………….…….