Algemene voorwaarden1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Budgetbeheer : het geheel van activiteiten in het kader van het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten van betalingen overeenkomstig het vastgestelde budgetplan op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen;

Budgetbeheerder : het lid van de representatieve organisatie dat zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder;

Budgetplan : het in overleg met de rekeninghouder dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten,  eventuele variabele lasten en het huishoudgeld plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan (afhankelijk van de overeengekomen vorm van budgetbeheer);

Inkomen : inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

Rekeninghouder : de natuurlijke persoon die op basis van de Gedragscode Budgetbeheer van de representatieve organisatie een rekening bij de budgetbeheerder aanhoudt;

Representatieve organisatie : de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK);

Gedragscode Budgetbeheer : de door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) vastgestelde gedragscode, waarvan een kopie aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht;

Vaste lasten beheer : de primaire vaste lasten (huur of hypotheek, water en energie, zorgverzekering, worden betaald via de budgetbeheerrekening, het restant saldo wordt maandelijks overgeboekt naar de huishoudrekening; er wordt niet gereserveerd. Indien er sprake is van een schuldpositie is vaste lasten beheer niet mogelijk

Uitgebreid budgetbeheer : alle nota’s en financiële verplichtingen worden betaald via de budgetbeheerrekening; voor toekomstige uitgaven wordt gereserveerd; de rekeninghouder ontvangt periodiek huishoudgeld voor de dagelijkse uitgaven. Indien er sprake is van een schuldpositie is alleen uitgebreid budgetbeheer mogelijk.

2. Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling

Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.

De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

3. Budgetplan

De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de rekeninghouder dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder met elkaar in evenwicht te zijn.

Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.

In het kader van budgetbeheer is geen debetstand mogelijk.

Indien de budgetbeheerder en de rekeninghouder geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan.

In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en rekeninghouder schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van dat wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

4. Verplichtingen budgetbeheerder

De budgetbeheerder zal de rekeninghouder periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van het budgetbeheer. De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het per kwartaal ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening.

De budgetbeheerder stuurt de rekeninghouder een machtiging om het inkomen van de rekeninghouder te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

5. Verplichtingen rekeninghouder

De rekeninghouder blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer relevante informatie onverwijld aan de budgetbeheerder te melden.

6. Informatie en registratie

De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

De rekeninghouder is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de budgetbeheerder.

Op de persoonsregistratie van de budgetbeheerder is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

7. Aansprakelijkheid

De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de budgetbeheerder bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.

8. Slotbepalingen

De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rekeninghouder in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

De budgetbeheerder kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door de budgetbeheerder conform getekende uittreksels uit haar administratie.

Op de overeenkomst tot budgetbeheer en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Budgetbeheer”.

Datum: ………………………….

de rekeninghouder(s)

…………………………….…….                                      .

…………………………….…….